Przeskocz do treści

Od czerwca 2018 r.  realizujemy  dwa nowe projekty, które są współfinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 1. Projekt p.n. „Wspieranie samopomocy osób chorujących psychicznie” – Koncentruje się na wzmacnianiu ruchów samopomocowych, zakłada możliwość uzyskania efektywnego wsparcia osób chorujących przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które znajdują się w fazie zdrowienia. Umożliwia również aktywizację społeczną i zawodową osób chorujących. Naczelnym rezultatem projektu będzie wsparcie ruchu samopomocowego osób z zaburzeniami psychicznymi. Odbędzie się to poprzez umocnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w samodzielnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych. Projekt obejmuje m.in. konsultacje i wsparcie udzielane przez osoby po kryzysie psychicznych oraz profesjonalistów, prowadzenie kursu „Ekspert przez doświadczenie”, edycję Mazowieckiego Poradnika-Informatora dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin, prowadzenie programu Doradcy Telefonicznego.
 2. Projekt p.n. „Kompleksowy program destygmatyzacji osób chorujących psychicznie” - Realizowany projekt to kompleksowa kampania destygmatyzacyjna adresowana do społeczności lokalnych Mazowsza. Jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od ponad 15 lat przez Bródnowskie Stowarzyszenie „Pomost”. W ich prowadzeniu uczestniczą  osoby  z doświadczeniem choroby psychicznej oraz profesjonaliści z programów wsparcia.  Głównym celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań destygmatyzacyjnych w województwie mazowieckim. W ramach projektu przewidziano m.in.: utworzenie i prowadzenie mazowieckiego portalu internetowego, prelekcje destygmatyzacyjne w społecznościach lokalnych (min. szkoły, ośrodki pomocy społecznej, władze samorządowe), wydawanie i dystrybucję przygotowywanego przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej BiuletynuTROPiciel,  spotkania destygmatyzacyjne na terenie Mazowsza. W ramach projektu planuje się zawarcie 4 lokalnych koalicji na rzecz wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i zapobiegania ich stygmatyzacji.

Oba projekty są realizowane w okresie : 1.06.2018 – 30.11.2020r.

Działająca w ramach Porozumienia Grupa Wsparcia Trop jest nieformalną organizacją utworzoną przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Na spotkaniu Grupy Inicjatywnej Porozumienia uznano, że istnieje potrzeba stworzenia organizacji zrzeszającej osoby po kryzysie psychicznym. Dotychczas struktura taka w Warszawie nie funkcjonowała, a decyzje odnośnie chorujących podejmowali wyłącznie profesjonaliści. Pierwsze spotkanie użytkowników deklarujących chęć działań w ruchu samopomocowym odbyło się w grudniu 2013 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zdecydowali oni wówczas o podjęciu działań mających na celu stworzenie grupy osób wspierających innych chorych i zmieniających ich obraz w społeczeństwie.

Pierwszym krokiem były spotkania informacyjne mające na celu zapoznanie z ideą ruchu samopomocowego i zachęcające do włączenia się do działań mających doprowadzić do jego powstania. Podczas spotkań zachęcających do wspólnych działań samopomocowych w 5 lokalnych placówkach wsparcia użytkownik psychiatrii dokonał identyfikacji problemów osób chorujących psychicznie w zakresie ich codziennego życia, załatwiania spraw urzędowych i możliwości zdobycia pracy. W wyniku tych spotkań osiem osób zadeklarowało chęć zaangażowania się w działania. Od tego momentu w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbywają się regularne spotkania osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Nazwa „Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP” powstała na drugim spotkaniu. Zdecydowano się na słowa „doświadczenie” oraz „kryzys”. Chodziło o podkreślenie, że każdy człowiek może przejść kryzys psychiczny jako jedno z wielu życiowych doświadczeń. Słowo „Trop” symbolizuje natomiast ścieżkę, którą osoby chorujące mogą obrać i podążać nią ku zdrowiu, dzięki pomocy i wsparciu Grupy.

Od chwili powstania Grupa Wsparcia Trop podjęła wiele zróżnicowanych działań m.in.:

 • badanie dotyczące oczekiwań użytkowników wobec psychiatrii i programów wsparcia
 • kurs Edukator Praw Obywatelskich i spotkania Edukatorów z użytkownikami psychiatrii
 • „Doradcy Telefoniczni” - wsparcie emocjonalne i informacyjne dla osób po kryzysie psychicznym i ich rodzin
 • Prelekcje dla uczniów, studentów i zainteresowanych organizacji.
 • opracowali wspólnie z profesjonalistami „Poradnik i Informator czyli jak znaleźć wsparcie i poszerzać swoje możliwości”

Więcej informacji na stronie www.czasnaporozumienie.pl oraz podczas dyżurów telefonicznych  tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach:
17.00 – 19.00 -  (22) 614 16 49

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie skupia osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, ich rodziny oraz profesjonalistów zaangażowanych w udzielanie im pomocy.

Inicjatorem i patronem Porozumienia jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głównymi celami Porozumienia są:

 • wypracowanie i promowanie środowiskowego modelu wsparcia,
 • zapobieganie stygmatyzacji,
 • integracja środowisk zaangażowanych w udzielanie wsparcia osobom chorującym.

Porozumienie powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowisk zaangażowanych we wspieranie osób chorujących psychicznie. Inicjatorem, patronem i opiekunem przedsięwzięcia jest Wydział Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Porozumienie jest platformą dla współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin. W jego ramach możliwa będzie wymiana poglądów, doświadczeń i pomysłów na rozwiązywanie ważnych kwestii takich jak stygmatyzacja i stereotypowe traktowanie oraz skuteczne wspieranie osób chorujących psychicznie.

Celem Porozumienia jest również rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy o chorobach psychicznych, tak aby zapobiegać uprzedzeniom i dyskryminacji wobec społeczności, która jest wciąż postrzegana przez pryzmat niechętnych przekonań. Chcemy wspierać osoby chorujące w ich społecznościach lokalnych.

Z inicjatywą powstania Porozumienia wystąpiły liczne, aktywne od wielu lat warszawskie środowiska, zajmujące się długoterminowym wspieraniem osób chorujących w społecznościach lokalnych.

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST jest członkiem Porozumienia i aktywnie wspiera jego działania.

Więcej informacji na stronie www:czasnaporozumienie.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1997 roku i jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, zwiększenia samodzielności oraz podjęcia pracy zawodowej. Program rehabilitacji w WTZ obejmuje 30 uczestników, zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym i modyfikowanym dla każdego uczestnika przez zespół terapeutyczny pracujący w naszym ośrodku. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost” pracuje w oparciu o model społeczności terapeutycznej. Dzięki codziennym, porannym zebraniom społeczności, w których biorą udział uczestnicy i personel Warsztatu, dokonuje się wspólny podział funkcji i zadań, uzgadniane są prawa i obowiązki oraz planowane są wspólne działania.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej działają następujące pracownie:

Pracownia rękodzieła artystycznego: zajęcia w pracowni są tematycznie zróżnicowane, co ma na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności a także sprawności manualnej. Tworzone są tu prace za pomocą różnorodnych technik, m.in. techniki decoupage. Wykonywane są proste prace krawieckie, hafty oraz biżuteria.

Pracownia gospodarstwa domowego: w ramach pracowni przeprowadzany jest trening wykonywania prostych czynności domowych i codziennego planowania budżetu. Pracownia przygotowuje dla uczestników WTZ przyjęcia okazjonalne (imieniny, święta, itp.). Uczestnicy poznają tu także zasady zdrowego, racjonalnego żywienia.

Pracownia ceramiczno-witrażowa: celem działalności pracowni jest rozwijanie wyobraźni, cierpliwości i precyzji. Uczestnicy tworzą w niej przedmioty sztuki użytkowej. Wykonywane są tu wszelkie prace ceramiczne, malowanie na szkle oraz witraże.

Pracownia komputerowo-biurowa: w pracowni uczestnicy uczą się podstaw obsługi programów komputerowych oraz maszyn biurowych, takich jak np. bindownica, ksero, laminator. Redaguje się w niej gazetkę Warsztatu oraz wykonuje wszelkie prace biurowe wewnątrz warsztatowe.

Pracownia aktywizacji zawodowej: w zajęciach biorą udział osoby najbardziej zaawansowane w procesie rehabilitacji społecznej, które chcą w niedługim czasie rozpocząć aktywność zawodową. Uczestnicy zapoznają się z ofertami pracy, odwiedzają centra aktywizacji zawodowej, uczęszczają na praktyki i kursy. Uczą się pisać CV, listy motywacyjne, uzyskują informacje jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownia aktywizacji zawodowej na bieżąco uaktualnia ogłoszenia o pracę zarówno te z "wolnego rynku pracy" jak i z Zakładów Pracy Chronionej. Współpracuje z Punktem Aktywizacji Zawodowej przy OPS-ie, z Urzędem Pracy oraz z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto prowadzimy dodatkowe zajęcia takie jak:

Grupy wsparcia: cotygodniowe spotkania grupowe stwarzające możliwość do wymiany doświadczeń, ćwiczenia umiejętności dawania i udzielania wsparcia.

Indywidualne zajęcia z psychologiem: rozmowy indywidualne z psychologiem o charakterze wspierającym.

Relaksacje: czas odpoczynku przy muzyce.

Zajęcia plastyczne: zajęcia prowadzone we współpracy ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Jezuickiej. Podczas zajęć uczestnicy pod okiem specjalisty plastyka zapoznają się z różnymi technikami malarskimi i mają okazję tworzyć własne prace, które uczestniczą w corocznych wernisażach.

Zajęcia rekreacyjno-sportowe: tzw. "dzień sportu", wyjścia na spacer, gra w siatkówkę lub, gdy pogoda nie dopisuje, gry planszowe i ping pong.

Trening aktywizacji zawodowej i społecznej: zajęcia grupowe poszerzające wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z podejmowaniem zatrudnienia i dobrym funkcjonowaniem w środowisku pracy.

Jeśli chcesz: nawiązać nowe znajomości, porozmawiać o swoich problemach, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć umiejętności, uczestniczyć w wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych, zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci znaleźć pracę - czekamy na Ciebie!

Nabór uczestników do Warsztatu Terapii Zajęciowej

Kogo zapraszamy do uczestnictwa?

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, mające mniej niż 55 lat i mieszkające na terenie Warszawy.

UWAGA!
Jeśli nie masz aktualnego orzeczenia - nic straconego! Możesz uczestniczyć w zajęciach WTZ jako gość, do czasu jego uzyskania.

Co zrobić, żeby do nas dołączyć?

Przede wszystkim zadzwonić i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas niej zobaczysz jak wygląda nasza placówka, dowiesz się jak pracujemy i jak spędzamy czas, a także dostaniesz kartę kwalifikacyjną i dokładne informacje co dalej.

Warsztat Terapii Zajęciowej
czynny: pon. - pt. godz. 8.00 - 16.00
ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49
e-mail: wtz@pomost.info.pl

logo_warszawaOśrodek jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej. Ośrodek Wsparcia jest placówką pobytu dziennego dla mieszkańców m.st. Warszawy w szczególności mieszkających na Białołęce (jedyna taka placówka w dzielnicy).

Naszym celem jest:

 • Włączenie osób chorujących psychicznie do działań aktywizujących
 • Zapewnienie im wsparcia społecznego
 • Objęcie ich programem rehabilitacji psychiatrycznej
 • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
 • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka oraz wspieranie w powrocie do aktywności lokalnej,
 • Wsparcie członków rodzin naszych uczestników
 • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie

Szeroka oferta proponowanych w zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Proponujemy następujące formy wspierania i aktywności:

1) Uczestniczenie w społeczności terapeutycznej - nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji i współodpowiedzialności za działalności ośrodka.

2) Sekcje zajęciowe m.in.:

 • sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera Internetu
 • sekcja gospodarstwa domowego – nauka samodzielnego przygotowywania posiłków, nauka zasad zdrowego żywienia
 • sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
  - zajęcia plastyczne - możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji
  - muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego

3) Zajęcia o charakterze terapeutycznym

 • trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich
 • grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności
 • trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności
 • trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania działań pomagających w utrzymaniu optymalnej kondycji psychicznej i fizycznej,
 • zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju
 • warsztaty rozwoju osobistego – celem warsztatów jest zgłębianie zasobów indywidualnych i społecznych, refleksja nad potrzebami, możliwościami rozwoju uczestników
 • trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników

4) Rozmowy indywidualne z psychologiem – opieka indywidualna uczestników, pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności, rozmowy wspierające, psychoedukacja

5) Aktywizacja podopiecznych

 • wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki po Warszawie
 • zajęcia integracyjne – praca nad zwiększeniem zaufania w grupie, zadania zorientowane na wspólne działania.

6) Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna.

W trakcie roku zajęcia i tempo ich prowadzenia są dostosowywane do zainteresowań, potrzeb i kondycji psychicznej mieszkańców Warszawy.
Przy przyjęciu nie wymagamy ubezpieczenia oraz orzeczenia o niepełnosprawności. Wystarczy skierowanie od prowadzącego lekarza psychiatry.

Ośrodek Wsparcia
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa
tel. 22 403 65 11
e-mail: osrodek.wsparcia@pomost.info.pl

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze są realizowane od 1997 r. i polegają na udzielaniu wsparcia w miejscu zamieszkania osób chorujących poprzez regularne wizyty domowe i pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. Działalność ta prowadzona jest w dzielnicach Targówek, Białołęka i Praga Południe. Terapeuci świadczą usługi w formie wizyt domowych.  W 2017 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało miesięcznie ok. 150 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby zainteresowane korzystaniem z SUO proszone są o nawiązanie kontaktu ze swoim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

logo_warszawaKlub "PROMYK" umożliwia atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. W Klubie istnieje możliwość m.in. wypicia kawy, herbaty, a przede wszystkim wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. Istnieje także możliwość porozmawiania z psychologiem lub terapeutą.

Dodatkowo organizowane są zajęcia integracyjne takie jak: wyjścia kulturalne (kina, teatry, muzea, wystawy), spacery i wycieczki, wspólne grillowanie, udział we wspólnych uroczystościach świątecznych (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc, imieniny itp.

W ramach Klubu organizowane są m.in.:

 • treningi funkcji poznawczych,
 • wieczorki taneczne, imprezy okolicznościowe (święta, imieniny),
 • trening kulinarny,
 • grupy wsparcia,
 • spotkania tematyczne dotyczące zainteresowań, hobby, wspólnych gier i zabaw logicznych,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy oraz wycieczki i spacery,
 • zajęć zaproponowanych przez Klubowiczów.

Serdecznie zapraszamy!

Klub "Promyk"
pon. - pt. godz. 16.00 - 20.00
sob. godz. 10.00 - 14.00

ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49

Jeśli…

 • jesteś studentem III, IV lub V roku lub absolwentem któregoś z następujących kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, socjologia lub innych związanych z obszarem pracy
  z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • chcesz zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 • interesujesz się metodami środowiskowego wsparcia osób chorych psychicznie,
 • szukasz konkretnej, kompleksowej oferty obejmującej możliwość odbywania stażu w kilku placówkach

…dołącz do nas!

Jaki przebieg ma wolontariat w Stowarzyszeniu „Pomost”?

Wolontariat przy Stowarzyszeniu „Pomost” pozwala na:

 • uzyskanie zindywidualizowanego planu odbywania wolontariatu
 • zapoznanie się z kompleksowym programem wsparcia środowiskowego
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu terapeutycznego z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • zdobycie umiejętności pracy grupowej z  osobami z zaburzeniami psychicznymi
 • uczestniczenie w zebraniach zespołów terapeutycznych i w superwizjach
 • zapoznanie się z zakresem obowiązków psychologa, terapeuty zajęciowego, trenera pracy w placówkach wsparcia środowiskowego
 • możliwość nabycia umiejętności tworzenia indywidualnych planów wsparcia

I etap odbywania wolontariatu - okres stażowy:

 • Poznanie specyfiki działalności placówek POMOSTU (Ośrodek Wsparcia, Warsztat Terapii Zajęciowej, Klub Pacjenta „Promyk”) i odbycie w każdej z nich 16 h stażu
 • Poznanie personelu i uczestników
 • Uczestniczenie w zebraniach społeczności terapeutycznej
 • Uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych (wspomaganie personelu)

II etap - podpisanie Indywidualnego Programu Wolontariatu :

Jeśli Wolontariusz pozytywnie przeszedł okres stażowy może zaangażować się pełniej w działania na terenie wybranej placówki w indywidualnie ustalonym z opiekunami wolontariatu wymiarze godzin. Ten etap odbywania wolontariatu stwarza możliwość bardziej aktywnego włączania się w życie placówki oraz podjęcia przez Wolontariusza odpowiedzialności za określone oddziaływania terapeutyczne.

W ramach zadań indywidualnie powierzanych Wolontariuszom istnieje możliwość m.in.:

 • uczestniczenia w zebraniach zespołu terapeutycznego
 • uczestniczenie w zajęciach i zebraniach społeczności terapeutycznej
 • uczestniczenia w superwizjach
 • poprowadzenie zajęć integracyjnych lub innych zajęć uwzględniających umiejętności wolontariusza dla grupy 1x w tyg.
 • prowadzenia indywidualnych rozmów wspierających z wybranymi uczestnikami z możliwością konsultacji z opiekunem wolontariatu
 • wspieranie opiekuna wybranej sekcji zajęciowej w planowaniu i omawianiu działalności sekcji
 • prowadzenia indywidualnych treningów z wybranymi uczestnikami np. treningu samodzielnego poruszania się, treningu funkcji poznawczych i innych
 • uczestniczenia w wyjściach do instytucji kultury oraz wycieczkach rekreacyjnych
 • udziału w działaniach na rzecz Stowarzyszenia Pomost: wyszukiwanie sponsorów, pozyskiwanie 1%  i inne działania związane z fundraisingiem
 • współtworzenie relacji z wydarzeń w mediach społecznościowych
 • dla wybranych osób propozycja współpracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych

Każdy Wolontariusz otrzyma zaświadczenie:

- po I etapie o odbyciu wolontariatu,

- po II etapie o ukończeniu Programu dla Wolontariuszy oraz zindywidualizowaną opinię.

Prosimy zgłaszać swoje kandydatury (CV) na adres: wolontariat@pomost.info.pl

Zapraszamy!

logo_warszawaMieszkanie chronione jest placówką treningową, wspierającą proces zdrowienia i umacniania osób po kryzysie psychicznym,. stanowiące bazę dla uczestnictwa w innych programach aktywizujących, wspierających samodzielność lub podjęcie zatrudnienia. Okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym-treningowym zapewnia osobom chorym warunki do readaptacjii rehabilitacji społecznej. W ramach mieszkania, poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca do zamieszkania, oferowane jest również wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów, poradnictwa socjalnego i zawodowego.  Powyższe   cele programu są realizowane w sześcioosobowym mieszkaniu chronionym- treningowym, mieszczącym się w dzielnicy Ursynów w Warszawie.

W mieszkaniu mieszka jednorazowo do 6 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie – mieszkańców m.st. Warszawy.

Program prowadzony w mieszkaniu chronionym-treningowymjest oparty na zasadach społeczności terapeutycznej.  Każdy z mieszkańców uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz otrzymuje wsparcie psychospołeczne od zespołu terapeutycznego (psycholodzy, pracownik socjalny, doradca zawodowy).

Warunki korzystania z mieszkania chronionego-treningowego można zestawić następująco:

 • rozpoznanie choroby psychicznej i korzystanie z opieki lekarza psychiatry, potwierdzone dokumentem z psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
 • systematyczne, samodzielne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza psychiatrę,
 • bycie mieszkańcem m.st. Warszawy,
 • pozytywna kwalifikacja przez Zespół terapeutyczny do mieszkania,
 • otrzymanie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej przyjęcia i korzystania z Mieszkania Chronionego,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji do udziału w działaniach wspierająco – aktywizujących,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji Regulaminu Mieszkania Chronionego- Treningowego.
 • stały udział w przedpołudniowych programach środowiskowych (np. Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wsparcia, i inne), lub podjęcie pracy.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu – nr. telefonu 600 617 522.

ZAPRASZAMY !

Od roku 1994, na podstawie zawartego Porozumienia o Partnerstwie, Stowarzyszenie Pomost współpracuje ze Reha Verein - Stowarzyszeniem z Niemiec (Monchengladbach). W jej ramach zrealizowano wiele wspólnych projektów. Można do nich zaliczyć min.:

 • 12 polsko – niemieckich wyjazdów wakacyjnych. Odbywają się w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach (morze lub góry), oferują możliwość wypoczynku oraz rehabilitacji. W wyjazdach biorą udział uczestnicy i terapeuci z obu Stowarzyszeń.
 • Seminaria szkoleniowe dla personelu. Oferują możliwość wymiany doświadczeń z realizacji programów wsparcia oraz przygotowywanie wspólnych projektów. Dotychczas spotkania takie odbyły się min. w Warszawie, Monchengladbach, Weimarze i Nijmegen.
 • Internetowy serwis „Rehabilitacja”. Zawiera informacje o działaniach Stowarzyszeń oraz materiały przygotowane przez uczestników (poezja, proza, komiksy, zdjęcia). Dostępny w polskiej, niemieckiej oraz angielskiej wersji językowej. http://reha-pomost.org/
 • Program ICAR. Edukacyjny kurs z zakresu obsługi komputerów i Internetu przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „RIBW” (Holandia). Zaliczony przez Komisję Europejską do 20 programów "Best practice" realizowanych w Unii w latach 2002 – 2007 w obszarze „Edukacja dorosłych”.http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/documents/publications/success-stories_pl.pdf
 • Wyjazdy studyjne uczestników. W ich ramach uczestnicy programów prowadzonych przez Pomost wraz z terapeutą spędzili 5dni w Monchengladbach zajmując się wspólnie z uczestnikami Reha Verein fotografią cyfrową oraz zwiedzając placówki wsparcia.
 • Wymiana personelu. Obejmuje grupowe wizyty studyjne w Warszawie i Monchengladbach oraz pobyty stażowe terapeutów. Umożliwia lepsze poznanie się, wymianę informacji oraz zdobycie wiedzy na temat realizacji programów środowiskowych.