Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie artykułu 12, punkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw pozycja 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”. Jest ona dostępna na stronie Stowarzyszenia „Pomost” – www.pomost.info.pl

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” (Stowarzyszenie „Pomost”), ul. Świętego Wincentego 85 w Warszawie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w artykule 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Stowarzyszenie „Pomost” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia – www.pomost.info.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 31 października 2019 rok.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24 stycznia 2024 rok.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty na stronie nie są dostępne cyfrowo
  • strona nie posiada tłumaczenia na język migowy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 15 września 2022 roku.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia „Pomost”

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można częściowo używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Adres poczty elektronicznej: stowarzyszenie@pomost.info.pl

Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu 22 614 16 49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przed każdorazowym zamiarem osobistego kontaktu z placówką należy uzgodnić termin spotkania telefonicznie.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zarząd Stowarzyszenia „Pomost”  powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zarząd Stowarzyszenia  zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zarząd Stowarzyszenia „Pomost” odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia „Pomost” znajduje się w budynku na pierwszym piętrze, a dostęp jest możliwy przez schody oraz za pomocą windy do biblioteki publicznej. Biblioteka sąsiaduje z Stowarzyszeniem i udostępniła możliwość korzystania dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową lub inną (zawarte Porozumienie)

1. Opis dostępności wejścia do pomieszczeń „Pomostu”.

Wejściem głównym Stowarzyszenia można dostać się po schodach na pierwsze piętro. Po wejściu na teren placówki osoby mogą skorzystać z szatni oraz pomieszczeń sanitarnych oznakowanych i dostosowanych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Na drzwiach wejściowych znajduje się znak zapraszający do wejścia z psem asystującym.

2. Opis dostosowań, na przykład – informacji głosowych, pętlach indukcyjnych, oznakowania korytarza i pomieszczeń.

W budynku w pomieszczeniach sąsiadujących ze Stowarzyszeniem – w bibliotece publicznej, znajduje się pętla indukcyjna przeznaczona dla osób słabosłyszących w celu poprawy informacji głosowych. W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla natomiast znajdują się oznaczenia  w druku powiększonym dla osób niedowidzących.

3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem  jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Dane teleadresowe:                                                                                    


Stowarzyszenie „Pomost”
Św. Wincentego 85
03- 291 Warszawa

adres e-mail: stowarzyszenie@pomost.info.pl
numer telefonu: 22 614 16 38