Współpraca z Verein für die Rehabilitation psychisch Kranker e.V.

Od roku 1994, na podstawie zawartego Porozumienia o Partnerstwie, Stowarzyszenie POMOST współpracuje ze Reha Verein – stowarzyszeniem z Niemiec (Mönchengladbach). W jej ramach zrealizowano wiele wspólnych projektów. Można do nich zaliczyć min.:

 • 12 polsko-niemieckich wyjazdów wakacyjnych. Odbywają się w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach (morze lub góry), oferują możliwość wypoczynku oraz rehabilitacji. W wyjazdach biorą udział uczestnicy i terapeuci z obu Stowarzyszeń.
 • Seminaria szkoleniowe dla personelu. Oferują możliwość wymiany doświadczeń z realizacji programów wsparcia oraz przygotowywanie wspólnych projektów. Dotychczas spotkania takie odbyły się min. w Warszawie, Monchengladbach, Weimarze i Nijmegen.
 • Internetowy serwis „Rehabilitacja”. Zawiera informacje o działaniach Stowarzyszeń oraz materiały przygotowane przez uczestników (poezja, proza, komiksy, zdjęcia). Obecnie serwis niedostępny.
 • Program ICAR. Edukacyjny kurs z zakresu obsługi komputerów i Internetu przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „RIBW” (Holandia). Zaliczony przez Komisję Europejską do 20 programów „best practice” realizowanych w Unii w latach 2002 – 2007 w obszarze „Edukacja dorosłych”.
 • Wyjazdy studyjne uczestników. W ich ramach uczestnicy programów prowadzonych przez Pomost wraz z terapeutą spędzili 5 dni w Monchengladbach zajmując się wspólnie z uczestnikami Reha Verein fotografią cyfrową oraz zwiedzając placówki wsparcia.
 • Wymiana personelu. Obejmuje grupowe wizyty studyjne w Warszawie i Monchengladbach oraz pobyty stażowe terapeutów. Umożliwia lepsze poznanie się, wymianę informacji oraz zdobycie wiedzy na temat realizacji programów środowiskowych.

Grupa Wsparcia TROP

Działająca w ramach Porozumienia Grupa Wsparcia Trop jest nieformalną organizacją utworzoną przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Na spotkaniu Grupy Inicjatywnej Porozumienia uznano, że istnieje potrzeba stworzenia organizacji zrzeszającej osoby po kryzysie psychicznym. Dotychczas struktura taka w Warszawie nie funkcjonowała, a decyzje odnośnie chorujących podejmowali wyłącznie profesjonaliści. Pierwsze spotkanie użytkowników deklarujących chęć działań w ruchu samopomocowym odbyło się w grudniu 2013 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zdecydowali oni wówczas o podjęciu działań mających na celu stworzenie grupy osób wspierających innych chorych i zmieniających ich obraz w społeczeństwie.

Pierwszym krokiem były spotkania informacyjne mające na celu zapoznanie z ideą ruchu samopomocowego i zachęcające do włączenia się do działań mających doprowadzić do jego powstania. Podczas spotkań zachęcających do wspólnych działań samopomocowych w 5 lokalnych placówkach wsparcia użytkownik psychiatrii dokonał identyfikacji problemów osób chorujących psychicznie w zakresie ich codziennego życia, załatwiania spraw urzędowych i możliwości zdobycia pracy. W wyniku tych spotkań osiem osób zadeklarowało chęć zaangażowania się w działania. Od tego momentu w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbywają się regularne spotkania osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Nazwa „Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP” powstała na drugim spotkaniu. Zdecydowano się na słowa „doświadczenie” oraz „kryzys”. Chodziło o podkreślenie, że każdy człowiek może przejść kryzys psychiczny jako jedno z wielu życiowych doświadczeń. Słowo „Trop” symbolizuje natomiast ścieżkę, którą osoby chorujące mogą obrać i podążać nią ku zdrowiu, dzięki pomocy i wsparciu Grupy.

Działania

Od chwili powstania Grupa Wsparcia Trop podjęła wiele zróżnicowanych działań m.in.:

 • badanie dotyczące oczekiwań użytkowników wobec psychiatrii i programów wsparcia
 • kurs Edukator Praw Obywatelskich i spotkania Edukatorów z użytkownikami psychiatrii
 • „Doradcy Telefoniczni” – wsparcie emocjonalne i informacyjne dla osób po kryzysie psychicznym i ich rodzin
 • Prelekcje dla uczniów, studentów i zainteresowanych organizacji.
 • opracowali wspólnie z profesjonalistami „Poradnik i Informator czyli jak znaleźć wsparcie i poszerzać swoje możliwości”

Więcej informacji na stronie wspieramypokryzysie.pl/ oraz podczas dyżurów telefonicznych  tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach:
17.00 – 19.00 –  (22) 614 16 49

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie skupia osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, ich rodziny oraz profesjonalistów zaangażowanych w udzielanie im pomocy.

Inicjatorem i patronem Porozumienia jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Cele

Głównymi celami Porozumienia są:

 • wypracowanie i promowanie środowiskowego modelu wsparcia,
 • zapobieganie stygmatyzacji,
 • integracja środowisk zaangażowanych w udzielanie wsparcia osobom chorującym.

Porozumienie powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowisk zaangażowanych we wspieranie osób chorujących psychicznie. Inicjatorem, patronem i opiekunem przedsięwzięcia jest Wydział Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Porozumienie jest platformą dla współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin. W jego ramach możliwa będzie wymiana poglądów, doświadczeń i pomysłów na rozwiązywanie ważnych kwestii takich jak stygmatyzacja i stereotypowe traktowanie oraz skuteczne wspieranie osób chorujących psychicznie.

Celem Porozumienia jest również rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy o chorobach psychicznych, tak aby zapobiegać uprzedzeniom i dyskryminacji wobec społeczności, która jest wciąż postrzegana przez pryzmat niechętnych przekonań. Chcemy wspierać osoby chorujące w ich społecznościach lokalnych.

Z inicjatywą powstania Porozumienia wystąpiły liczne, aktywne od wielu lat warszawskie środowiska, zajmujące się długoterminowym wspieraniem osób chorujących w społecznościach lokalnych.

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST jest członkiem Porozumienia i aktywnie wspiera jego działania.

Więcej informacji na stronie czasnaporozumienie.pl.

Poradnik zdrowia psychicznego

Dostępny do obejrzenia lub do pobrania w formacie pdf.

Poradnik zdrowia psychicznego (4,91 MB, PDF)

Mieszkanie chronione-treningowe

logo_warszawaMieszkanie chronione jest placówką treningową, wspierającą proces zdrowienia i umacniania osób po kryzysie psychicznym, stanowiące bazę dla uczestnictwa w innych programach aktywizujących, wspierających samodzielność lub podjęcie zatrudnienia. Okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym-treningowym zapewnia osobom chorym warunki do readaptacjii rehabilitacji społecznej. W ramach mieszkania, poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca do zamieszkania, oferowane jest również wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów, poradnictwa socjalnego i zawodowego. Powyższe cele programu są realizowane w sześcioosobowym mieszkaniu chronionym- treningowym, mieszczącym się w dzielnicy Ursynów w Warszawie.

W mieszkaniu mieszka jednorazowo do 6 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie – mieszkańców m.st. Warszawy.

Program prowadzony w mieszkaniu chronionym-treningowym jest oparty na zasadach społeczności terapeutycznej. Każdy z mieszkańców uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz otrzymuje wsparcie psychospołeczne od zespołu terapeutycznego (psycholodzy, pracownik socjalny, doradca zawodowy).

Warunki

Warunki korzystania z mieszkania chronionego-treningowego można zestawić następująco:

 • rozpoznanie choroby psychicznej i korzystanie z opieki lekarza psychiatry, potwierdzone dokumentem z psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
 • systematyczne, samodzielne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza psychiatrę,
 • bycie mieszkańcem m.st. Warszawy,
 • pozytywna kwalifikacja przez Zespół terapeutyczny do mieszkania,
 • otrzymanie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej przyjęcia i korzystania z Mieszkania Chronionego,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji do udziału w działaniach wspierająco – aktywizujących,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji Regulaminu Mieszkania Chronionego- Treningowego.
 • stały udział w przedpołudniowych programach środowiskowych (np. Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wsparcia, i inne), lub podjęcie pracy.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu – nr. telefonu 600 617 522.

ZAPRASZAMY !

Ośrodek Wsparcia

Ośrodek Wsparcia jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej.

Ośrodek przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców m.st Warszawy, którzy są osobami z doświadczeniem choroby psychicznej i posiadają „zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby psychicznej i wskazaniach do udziału w aktywności w ośrodku wsparcia.”

Cele

Naszym celem jest:

 • Włączenie osób chorujących po kryzysie psychicznym do działań aktywizujących
 • Zapewnienie wsparcia społecznego
 • Objęcie programem rehabilitacji psychiatrycznej
 • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
 • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka oraz wspieranie w powrocie do aktywności lokalnej,
 • Wsparcie członków rodzin naszych uczestników,
 • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie.

Szeroka oferta proponowanych zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Program

Proponujemy następujące formy wspierania i aktywności:

 • Uczestniczenie w społeczności terapeutycznej – nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji i współodpowiedzialności za działalność ośrodka.
 • Sekcje zajęciowe m.in.:
  • sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera i Internetu;
  • sekcja gospodarstwa domowego – ćwiczenie samodzielnego przygotowywania posiłków, wdrażanie zasad zdrowego żywienia;
  • sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
   • zajęcia plastyczne – możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji i sprawności manualnych;
   • muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego;
   • zajęcia teatralne
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym:
  • trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich;
  • grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności;
  • trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności;
  • trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania działań pomagających w utrzymaniu optymalnej kondycji psychicznej i fizycznej;
  • zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju;
  • warsztaty rozwoju osobistego – celem warsztatów jest zgłębianie zasobów indywidualnych i społecznych, refleksja nad potrzebami, możliwościami rozwoju uczestników;
  • trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników;
 • Rozmowy indywidualne z psychologiem – opieka indywidualna uczestników, pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności, rozmowy wspierające, psychoedukacja;
 • Aktywizacja:
  • zajęcia integracyjne i wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki po Warszawie i po Mazowszu
 • Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna.

Zespół

 • Wojciech Lenard – mgr psychologii, psycholog kliniczny,
 • Krystyna Wiktorzak – mgr psychologii,
 • Martyna Skórczewska – mgr psychologii,
 • Agata Maj – mgr psychologii, mgr pedagogiki specjalnej,
 • Olimpia Bogusz – mgr sztuki, terapeutka zajęciowa.

Kontakt

Zapraszamy chętnych i prosimy o kontakt:

Telefoniczny – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
tel.: 22 403 65 11

Mailowy
ośrodek.wsparcia@pomost.info.pl

Osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa

Dojazd jest bardzo prosty – znajdujemy się „w kwadracie” Galerii Północnej, Lidla, ul. Myśliborskiej i DH Tarchomin – autobusem – 152, 186,211, 314,509 i 518. Tramwajem – 2 i 17.

Zapraszamy

Projekt finansuje m. st. Warszawa

Klub weekendowy „Promyk”

Zapraszamy do Klubu weekendowego!

Godziny otwarcia

sb. i ndz., godz. 10.00 – 18.00

ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49

Klub „Promyk”

logo_warszawaKlub „PROMYK” umożliwia atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. W Klubie istnieje możliwość m.in. wypicia kawy, herbaty, a przede wszystkim wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. Istnieje także możliwość porozmawiania z psychologiem lub terapeutą.

Dodatkowo organizowane są zajęcia integracyjne takie jak: wyjścia kulturalne (kina, teatry, muzea, wystawy), spacery i wycieczki, wspólne grillowanie, udział we wspólnych uroczystościach świątecznych (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc, imieniny itp.).

Zajęcia w Klubie

W ramach Klubu organizowane są m.in.:

 • treningi funkcji poznawczych,
 • wieczorki taneczne, imprezy okolicznościowe (święta, imieniny),
 • trening kulinarny,
 • grupy wsparcia,
 • spotkania tematyczne dotyczące zainteresowań, hobby, wspólnych gier i zabaw logicznych,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy oraz wycieczki i spacery,
 • zajęć zaproponowanych przez Klubowiczów.

Serdecznie zapraszamy!

Klub „Promyk”
pon. – pt., godz. 16.00 – 20.00

ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1997 roku i jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, zwiększenia samodzielności oraz podjęcia pracy zawodowej. Program rehabilitacji w WTZ POMOST obejmuje 30 uczestników. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym i modyfikowanym dla każdego uczestnika przez zespół terapeutyczny pracujący w naszym ośrodku. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost” pracuje w oparciu o model społeczności terapeutycznej. Dzięki codziennym, porannym zebraniom społeczności, w których biorą udział uczestnicy i personel Warsztatu, dokonuje się wspólny podział funkcji i zadań, uzgadniane są prawa i obowiązki oraz planowane są wspólne działania.

Pracownie i zajęcia

W WTZ POMOST działają następujące pracownie:

 • Pracownia rękodzieła artystycznego: zajęcia w pracowni są tematycznie zróżnicowane, co ma na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności a także sprawności manualnej. Tworzone są tu prace za pomocą różnorodnych technik, m.in. techniki decoupage. Wykonywane są proste prace krawieckie, hafty oraz biżuteria.
 • Pracownia gospodarstwa domowego i ekologii: w ramach pracowni przeprowadzany jest trening wykonywania prostych czynności domowych i codziennego planowania budżetu. Pracownia przygotowuje dla uczestników WTZ przyjęcia okazjonalne (imieniny, święta, itp.). Uczestnicy poznają tu także zasady zdrowego, racjonalnego żywienia.
 • Pracownia sztuki i kreatywności: celem działalności pracowni jest rozwijanie wyobraźni, cierpliwości i precyzji. Uczestnicy tworzą w niej przedmioty sztuki użytkowej. Wykonywane są tu wszelkie prace ceramiczne, malowanie na szkle oraz witraże.
 • Pracownia komputerowa i nowych technologii: w pracowni uczestnicy uczą się podstaw obsługi programów komputerowych oraz maszyn biurowych, takich jak np. bindownica, ksero, laminator. Redaguje się w niej gazetkę Warsztatu oraz wykonuje wszelkie prace biurowe wewnątrz warsztatowe.
 • Pracownia aktywizacji zawodowej: w zajęciach biorą udział osoby najbardziej zaawansowane w procesie rehabilitacji społecznej, które chcą w niedługim czasie rozpocząć aktywność zawodową. Uczestnicy zapoznają się z ofertami pracy, odwiedzają centra aktywizacji zawodowej, uczęszczają na praktyki i kursy. Uczą się pisać CV, listy motywacyjne, uzyskują informacje jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownia aktywizacji zawodowej na bieżąco uaktualnia ogłoszenia o pracę zarówno te z „wolnego rynku pracy” jak i z Zakładów Pracy Chronionej. Współpracuje z Punktem Aktywizacji Zawodowej przy OPS-ie, z Urzędem Pracy oraz z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto prowadzimy dodatkowe zajęcia takie jak:

 • Grupy wsparcia: cotygodniowe spotkania grupowe stwarzające możliwość do wymiany doświadczeń, ćwiczenia umiejętności dawania i udzielania wsparcia.
 • Indywidualne zajęcia z psychologiem: rozmowy indywidualne z psychologiem o charakterze wspierającym.
 • Relaksacje: czas odpoczynku przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczne: podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami malarskimi i mają okazję tworzyć własne prace.
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe: tzw. „dzień sportu”, wyjścia na spacer, gra w siatkówkę lub, gdy pogoda nie dopisuje, gry planszowe i ping pong.
 • Trening aktywizacji zawodowej i społecznej: zajęcia grupowe poszerzające wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z podejmowaniem zatrudnienia i dobrym funkcjonowaniem w środowisku pracy.

Jeśli chcesz: nawiązać nowe znajomości, porozmawiać o swoich problemach, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć umiejętności, uczestniczyć w wycieczkach i zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci znaleźć pracę – czekamy na Ciebie!

Nabór uczestników

Kogo zapraszamy do uczestnictwa?

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, mające mniej niż 55 lat i mieszkające na terenie Warszawy.

UWAGA!
Jeśli nie masz aktualnego orzeczenia – nic straconego! Możesz uczestniczyć w zajęciach WTZ POMOST jako gość, do czasu jego uzyskania.

Co zrobić, żeby do nas dołączyć?

Przede wszystkim zadzwonić i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas niej zobaczysz jak wygląda nasza placówka, dowiesz się jak pracujemy i jak spędzamy czas, a także dostaniesz kartę kwalifikacyjną i dokładne informacje co dalej.

Warsztat Terapii Zajęciowej
czynny: pon. – pt. godz. 8.00 – 16.00
ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49
e-mail: wtz@pomost.info.pl