Współpraca z Verein für die Rehabilitation psychisch Kranker e.V.

Od roku 1994, na podstawie zawartego Porozumienia o Partnerstwie, Stowarzyszenie POMOST współpracuje ze Reha Verein – stowarzyszeniem z Niemiec (Mönchengladbach). W jej ramach zrealizowano wiele wspólnych projektów. Można do nich zaliczyć min.:

 • 12 polsko-niemieckich wyjazdów wakacyjnych. Odbywają się w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach (morze lub góry), oferują możliwość wypoczynku oraz rehabilitacji. W wyjazdach biorą udział uczestnicy i terapeuci z obu Stowarzyszeń.
 • Seminaria szkoleniowe dla personelu. Oferują możliwość wymiany doświadczeń z realizacji programów wsparcia oraz przygotowywanie wspólnych projektów. Dotychczas spotkania takie odbyły się min. w Warszawie, Monchengladbach, Weimarze i Nijmegen.
 • Internetowy serwis „Rehabilitacja”. Zawiera informacje o działaniach Stowarzyszeń oraz materiały przygotowane przez uczestników (poezja, proza, komiksy, zdjęcia). Obecnie serwis niedostępny.
 • Program ICAR. Edukacyjny kurs z zakresu obsługi komputerów i Internetu przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem „RIBW” (Holandia). Zaliczony przez Komisję Europejską do 20 programów „best practice” realizowanych w Unii w latach 2002 – 2007 w obszarze „Edukacja dorosłych”.
 • Wyjazdy studyjne uczestników. W ich ramach uczestnicy programów prowadzonych przez Pomost wraz z terapeutą spędzili 5 dni w Monchengladbach zajmując się wspólnie z uczestnikami Reha Verein fotografią cyfrową oraz zwiedzając placówki wsparcia.
 • Wymiana personelu. Obejmuje grupowe wizyty studyjne w Warszawie i Monchengladbach oraz pobyty stażowe terapeutów. Umożliwia lepsze poznanie się, wymianę informacji oraz zdobycie wiedzy na temat realizacji programów środowiskowych.

Grupa Rozwojowa

GRUPA ROZWOJOWA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, NADUŻYWAJACYCH ALKOHOLU ORAZ ICH RODZIN

Projekt realizowany jest w Dzielnicy Białołęka. Składa się z działań adresowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, mających problem z nadużywaniem alkoholu oraz członków ich rodzin.

W ramach Grupy Rozwojowej istnieje możliwość:

 • uzyskania wsparcia w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji
 • uczestnictwa w Programie Profilaktycznym, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu zachowań prozdrowotnych
 • nabycia wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego, bez stosowania substancji psychoaktywnych
 • nawiązania nowych znajomości
 • odbycia konsultacji indywidualnej dla osób chorujących oraz ich rodzin i bliskich
 • uczestnictwa w Grupie Wsparcia

Cele projektu

 • promowanie zachowań prozdrowotnych oraz zdrowego trybu życia
 • zapewnienie osobom chorym psychicznie, w tym osobom mającym równocześnie problem z piciem alkoholu, wielostronnych świadczeń psychologicznych i społecznych
 • wsparcie procesu leczenia oraz motywowanie do systematycznej farmakoterapii

Wymagania

Nie wymagamy:

 • skierowania
 • ubezpieczenia

Zapraszamy w każdy czwartek w godzinach 16.00 – 19.00
ul. Śreniawitów 4
tel. (22) 403 65 11

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze były realizowane przez Stowarzyszenie POMOST w latach 1997–2018.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze polegają na udzielaniu wsparcia w miejscu zamieszkania osób chorujących poprzez regularne wizyty domowe i pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. W 2017 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało miesięcznie ok. 150 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby zainteresowane korzystaniem z SUO proszone są o nawiązanie kontaktu ze swoim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Stowarzyszenie POMOST od 1 stycznia 2019 nie realizuje Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

Wsparcie działań samopomocowych i destygmatyzacyjnych

Od czerwca 2018 r. do listopada 2020 realizowaliśmy dwa projekty współfinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Projekt „Wspieranie samopomocy osób chorujących psychicznie”

Projekt skoncentrowany na wzmacnianiu ruchów samopomocowych, zakłada możliwość uzyskania efektywnego wsparcia osób chorujących przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które znajdują się w fazie zdrowienia. Umożliwia również aktywizację społeczną i zawodową osób chorujących. Naczelnym rezultatem projektu będzie wsparcie ruchu samopomocowego osób z zaburzeniami psychicznymi. Odbędzie się to poprzez umocnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w samodzielnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych. Projekt obejmuje m.in. konsultacje i wsparcie udzielane przez osoby po kryzysie psychicznych oraz profesjonalistów, prowadzenie kursu „Ekspert przez doświadczenie”, edycję Mazowieckiego Poradnika-Informatora dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin, prowadzenie programu Doradcy Telefonicznego.

Projekt „Kompleksowy program destygmatyzacji osób chorujących psychicznie”

Realizowany projekt to kompleksowa kampania destygmatyzacyjna adresowana do społeczności lokalnych Mazowsza. Jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od ponad 15 lat przez Bródnowskie Stowarzyszenie „Pomost”. W ich prowadzeniu uczestniczą osoby z doświadczeniem choroby psychicznej oraz profesjonaliści z programów wsparcia. Głównym celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań destygmatyzacyjnych w województwie mazowieckim. W ramach projektu przewidziano m.in.: utworzenie i prowadzenie mazowieckiego portalu internetowego, prelekcje destygmatyzacyjne w społecznościach lokalnych (min. szkoły, ośrodki pomocy społecznej, władze samorządowe), wydawanie i dystrybucję przygotowywanego przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej Biuletynu TROPiciel, spotkania destygmatyzacyjne na terenie Mazowsza. W ramach projektu planuje się zawarcie 4 lokalnych koalicji na rzecz wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i zapobiegania ich stygmatyzacji.

Oba projekty były realizowane w okresie : 1.06.2018–30.11.2020r.

Bezpieczne WTZ

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Jest to projekt, dzięki któremu można zadbać o większe bezpieczeństwo ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundusze Europejskie PFRON Unia Europejska

Grupa Wsparcia TROP

Działająca w ramach Porozumienia Grupa Wsparcia Trop jest nieformalną organizacją utworzoną przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Na spotkaniu Grupy Inicjatywnej Porozumienia uznano, że istnieje potrzeba stworzenia organizacji zrzeszającej osoby po kryzysie psychicznym. Dotychczas struktura taka w Warszawie nie funkcjonowała, a decyzje odnośnie chorujących podejmowali wyłącznie profesjonaliści. Pierwsze spotkanie użytkowników deklarujących chęć działań w ruchu samopomocowym odbyło się w grudniu 2013 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zdecydowali oni wówczas o podjęciu działań mających na celu stworzenie grupy osób wspierających innych chorych i zmieniających ich obraz w społeczeństwie.

Pierwszym krokiem były spotkania informacyjne mające na celu zapoznanie z ideą ruchu samopomocowego i zachęcające do włączenia się do działań mających doprowadzić do jego powstania. Podczas spotkań zachęcających do wspólnych działań samopomocowych w 5 lokalnych placówkach wsparcia użytkownik psychiatrii dokonał identyfikacji problemów osób chorujących psychicznie w zakresie ich codziennego życia, załatwiania spraw urzędowych i możliwości zdobycia pracy. W wyniku tych spotkań osiem osób zadeklarowało chęć zaangażowania się w działania. Od tego momentu w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbywają się regularne spotkania osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Nazwa „Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP” powstała na drugim spotkaniu. Zdecydowano się na słowa „doświadczenie” oraz „kryzys”. Chodziło o podkreślenie, że każdy człowiek może przejść kryzys psychiczny jako jedno z wielu życiowych doświadczeń. Słowo „Trop” symbolizuje natomiast ścieżkę, którą osoby chorujące mogą obrać i podążać nią ku zdrowiu, dzięki pomocy i wsparciu Grupy.

Działania

Od chwili powstania Grupa Wsparcia Trop podjęła wiele zróżnicowanych działań m.in.:

 • badanie dotyczące oczekiwań użytkowników wobec psychiatrii i programów wsparcia
 • kurs Edukator Praw Obywatelskich i spotkania Edukatorów z użytkownikami psychiatrii
 • „Doradcy Telefoniczni” – wsparcie emocjonalne i informacyjne dla osób po kryzysie psychicznym i ich rodzin
 • Prelekcje dla uczniów, studentów i zainteresowanych organizacji.
 • opracowali wspólnie z profesjonalistami „Poradnik i Informator czyli jak znaleźć wsparcie i poszerzać swoje możliwości”

Więcej informacji na stronie wspieramypokryzysie.pl/ oraz podczas dyżurów telefonicznych  tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach:
17.00 – 19.00 –  (22) 614 16 49

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie skupia osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, ich rodziny oraz profesjonalistów zaangażowanych w udzielanie im pomocy.

Inicjatorem i patronem Porozumienia jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Cele

Głównymi celami Porozumienia są:

 • wypracowanie i promowanie środowiskowego modelu wsparcia,
 • zapobieganie stygmatyzacji,
 • integracja środowisk zaangażowanych w udzielanie wsparcia osobom chorującym.

Porozumienie powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowisk zaangażowanych we wspieranie osób chorujących psychicznie. Inicjatorem, patronem i opiekunem przedsięwzięcia jest Wydział Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Porozumienie jest platformą dla współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin. W jego ramach możliwa będzie wymiana poglądów, doświadczeń i pomysłów na rozwiązywanie ważnych kwestii takich jak stygmatyzacja i stereotypowe traktowanie oraz skuteczne wspieranie osób chorujących psychicznie.

Celem Porozumienia jest również rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy o chorobach psychicznych, tak aby zapobiegać uprzedzeniom i dyskryminacji wobec społeczności, która jest wciąż postrzegana przez pryzmat niechętnych przekonań. Chcemy wspierać osoby chorujące w ich społecznościach lokalnych.

Z inicjatywą powstania Porozumienia wystąpiły liczne, aktywne od wielu lat warszawskie środowiska, zajmujące się długoterminowym wspieraniem osób chorujących w społecznościach lokalnych.

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST jest członkiem Porozumienia i aktywnie wspiera jego działania.

Więcej informacji na stronie czasnaporozumienie.pl.

Poradnik zdrowia psychicznego

Dostępny do obejrzenia lub do pobrania w formacie pdf.

Poradnik zdrowia psychicznego (4,91 MB, PDF)

Mieszkanie chronione-treningowe

logo_warszawaMieszkanie chronione jest placówką treningową, wspierającą proces zdrowienia i umacniania osób po kryzysie psychicznym, stanowiące bazę dla uczestnictwa w innych programach aktywizujących, wspierających samodzielność lub podjęcie zatrudnienia. Okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym-treningowym zapewnia osobom chorym warunki do readaptacjii rehabilitacji społecznej. W ramach mieszkania, poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca do zamieszkania, oferowane jest również wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów, poradnictwa socjalnego i zawodowego. Powyższe cele programu są realizowane w sześcioosobowym mieszkaniu chronionym- treningowym, mieszczącym się w dzielnicy Ursynów w Warszawie.

W mieszkaniu mieszka jednorazowo do 6 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie – mieszkańców m.st. Warszawy.

Program prowadzony w mieszkaniu chronionym-treningowym jest oparty na zasadach społeczności terapeutycznej. Każdy z mieszkańców uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz otrzymuje wsparcie psychospołeczne od zespołu terapeutycznego (psycholodzy, pracownik socjalny, doradca zawodowy).

Warunki

Warunki korzystania z mieszkania chronionego-treningowego można zestawić następująco:

 • rozpoznanie choroby psychicznej i korzystanie z opieki lekarza psychiatry, potwierdzone dokumentem z psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
 • systematyczne, samodzielne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza psychiatrę,
 • bycie mieszkańcem m.st. Warszawy,
 • pozytywna kwalifikacja przez Zespół terapeutyczny do mieszkania,
 • otrzymanie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej przyjęcia i korzystania z Mieszkania Chronionego,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji do udziału w działaniach wspierająco – aktywizujących,
 • wyrażenie pisemnej akceptacji Regulaminu Mieszkania Chronionego- Treningowego.
 • stały udział w przedpołudniowych programach środowiskowych (np. Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wsparcia, i inne), lub podjęcie pracy.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu – nr. telefonu 600 617 522.

ZAPRASZAMY !

Ośrodek Wsparcia

Ośrodek Wsparcia jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej.

Ośrodek przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców m.st Warszawy, którzy są osobami z doświadczeniem choroby psychicznej i posiadają „zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby psychicznej i wskazaniach do udziału w aktywności w ośrodku wsparcia.”

Cele

Naszym celem jest:

 • Włączenie osób chorujących po kryzysie psychicznym do działań aktywizujących
 • Zapewnienie wsparcia społecznego
 • Objęcie programem rehabilitacji psychiatrycznej
 • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
 • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka oraz wspieranie w powrocie do aktywności lokalnej,
 • Wsparcie członków rodzin naszych uczestników,
 • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie.

Szeroka oferta proponowanych zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Program

Proponujemy następujące formy wspierania i aktywności:

 • Uczestniczenie w społeczności terapeutycznej – nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji i współodpowiedzialności za działalność ośrodka.
 • Sekcje zajęciowe m.in.:
  • sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera i Internetu;
  • sekcja gospodarstwa domowego – ćwiczenie samodzielnego przygotowywania posiłków, wdrażanie zasad zdrowego żywienia;
  • sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
   • zajęcia plastyczne – możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji i sprawności manualnych;
   • muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego;
   • zajęcia teatralne
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym:
  • trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich;
  • grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności;
  • trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności;
  • trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania działań pomagających w utrzymaniu optymalnej kondycji psychicznej i fizycznej;
  • zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju;
  • warsztaty rozwoju osobistego – celem warsztatów jest zgłębianie zasobów indywidualnych i społecznych, refleksja nad potrzebami, możliwościami rozwoju uczestników;
  • trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników;
 • Rozmowy indywidualne z psychologiem – opieka indywidualna uczestników, pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności, rozmowy wspierające, psychoedukacja;
 • Aktywizacja:
  • zajęcia integracyjne i wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki po Warszawie i po Mazowszu
 • Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna.

Zespół

 • Wojciech Lenard – mgr psychologii, psycholog kliniczny,
 • Krystyna Wiktorzak – mgr psychologii,
 • Martyna Skórczewska – mgr psychologii,
 • Agata Maj – mgr psychologii, mgr pedagogiki specjalnej,
 • Olimpia Bogusz – mgr sztuki, terapeutka zajęciowa.

Kontakt

Zapraszamy chętnych i prosimy o kontakt:

Telefoniczny – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
tel.: 22 403 65 11

Mailowy
ośrodek.wsparcia@pomost.info.pl

Osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa

Dojazd jest bardzo prosty – znajdujemy się „w kwadracie” Galerii Północnej, Lidla, ul. Myśliborskiej i DH Tarchomin – autobusem – 152, 186,211, 314,509 i 518. Tramwajem – 2 i 17.

Zapraszamy

Projekt finansuje m. st. Warszawa