Poradnik zdrowia psychicznego

Dostępny do obejrzenia lub do pobrania w formacie pdf.

Poradnik zdrowia psychicznego (4,91 MB, PDF)

Bezpieczne WTZ

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z
niepełnosprawnościami

Jest to projekt, dzięki któremu można zadbać o większe bezpieczeństwo ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.

Projekt grantowy finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu inwestycyjnego 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Fundusze Europejskie PFRON Unia Europejska

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze były realizowane przez Stowarzyszenie POMOST w latach 1997–2018.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze polegają na udzielaniu wsparcia w miejscu zamieszkania osób chorujących poprzez regularne wizyty domowe i pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. W 2017 r. ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało miesięcznie ok. 150 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby zainteresowane korzystaniem z SUO proszone są o nawiązanie kontaktu ze swoim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Stowarzyszenie POMOST od 1 stycznia 2019 nie realizuje Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

Wsparcie działań samopomocowych i destygmatyzacyjnych

Od czerwca 2018 r. do listopada 2020 realizowaliśmy dwa projekty współfinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Projekt „Wspieranie samopomocy osób chorujących psychicznie”

Projekt skoncentrowany na wzmacnianiu ruchów samopomocowych, zakłada możliwość uzyskania efektywnego wsparcia osób chorujących przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które znajdują się w fazie zdrowienia. Umożliwia również aktywizację społeczną i zawodową osób chorujących. Naczelnym rezultatem projektu będzie wsparcie ruchu samopomocowego osób z zaburzeniami psychicznymi. Odbędzie się to poprzez umocnienie osób z zaburzeniami psychicznymi w samodzielnym i satysfakcjonującym funkcjonowaniu w społecznościach lokalnych. Projekt obejmuje m.in. konsultacje i wsparcie udzielane przez osoby po kryzysie psychicznych oraz profesjonalistów, prowadzenie kursu „Ekspert przez doświadczenie”, edycję Mazowieckiego Poradnika-Informatora dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin, prowadzenie programu Doradcy Telefonicznego.

Projekt „Kompleksowy program destygmatyzacji osób chorujących psychicznie”

Realizowany projekt to kompleksowa kampania destygmatyzacyjna adresowana do społeczności lokalnych Mazowsza. Jest kontynuacją i rozwinięciem działań realizowanych od ponad 15 lat przez Bródnowskie Stowarzyszenie „Pomost”. W ich prowadzeniu uczestniczą osoby z doświadczeniem choroby psychicznej oraz profesjonaliści z programów wsparcia. Głównym celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowych działań destygmatyzacyjnych w województwie mazowieckim. W ramach projektu przewidziano m.in.: utworzenie i prowadzenie mazowieckiego portalu internetowego, prelekcje destygmatyzacyjne w społecznościach lokalnych (min. szkoły, ośrodki pomocy społecznej, władze samorządowe), wydawanie i dystrybucję przygotowywanego przez osoby z doświadczeniem choroby psychicznej Biuletynu TROPiciel, spotkania destygmatyzacyjne na terenie Mazowsza. W ramach projektu planuje się zawarcie 4 lokalnych koalicji na rzecz wspierania osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego i zapobiegania ich stygmatyzacji.

Oba projekty były realizowane w okresie : 1.06.2018–30.11.2020r.

Grupa Wsparcia TROP

Działająca w ramach Porozumienia Grupa Wsparcia Trop jest nieformalną organizacją utworzoną przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Na spotkaniu Grupy Inicjatywnej Porozumienia uznano, że istnieje potrzeba stworzenia organizacji zrzeszającej osoby po kryzysie psychicznym. Dotychczas struktura taka w Warszawie nie funkcjonowała, a decyzje odnośnie chorujących podejmowali wyłącznie profesjonaliści. Pierwsze spotkanie użytkowników deklarujących chęć działań w ruchu samopomocowym odbyło się w grudniu 2013 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Zdecydowali oni wówczas o podjęciu działań mających na celu stworzenie grupy osób wspierających innych chorych i zmieniających ich obraz w społeczeństwie.

Pierwszym krokiem były spotkania informacyjne mające na celu zapoznanie z ideą ruchu samopomocowego i zachęcające do włączenia się do działań mających doprowadzić do jego powstania. Podczas spotkań zachęcających do wspólnych działań samopomocowych w 5 lokalnych placówkach wsparcia użytkownik psychiatrii dokonał identyfikacji problemów osób chorujących psychicznie w zakresie ich codziennego życia, załatwiania spraw urzędowych i możliwości zdobycia pracy. W wyniku tych spotkań osiem osób zadeklarowało chęć zaangażowania się w działania. Od tego momentu w Akademii Pedagogiki Specjalnej odbywają się regularne spotkania osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Nazwa „Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP” powstała na drugim spotkaniu. Zdecydowano się na słowa „doświadczenie” oraz „kryzys”. Chodziło o podkreślenie, że każdy człowiek może przejść kryzys psychiczny jako jedno z wielu życiowych doświadczeń. Słowo „Trop” symbolizuje natomiast ścieżkę, którą osoby chorujące mogą obrać i podążać nią ku zdrowiu, dzięki pomocy i wsparciu Grupy.

Działania

Od chwili powstania Grupa Wsparcia Trop podjęła wiele zróżnicowanych działań m.in.:

 • badanie dotyczące oczekiwań użytkowników wobec psychiatrii i programów wsparcia
 • kurs Edukator Praw Obywatelskich i spotkania Edukatorów z użytkownikami psychiatrii
 • „Doradcy Telefoniczni” – wsparcie emocjonalne i informacyjne dla osób po kryzysie psychicznym i ich rodzin
 • Prelekcje dla uczniów, studentów i zainteresowanych organizacji.
 • opracowali wspólnie z profesjonalistami „Poradnik i Informator czyli jak znaleźć wsparcie i poszerzać swoje możliwości”

Więcej informacji na stronie wspieramypokryzysie.pl/ oraz podczas dyżurów telefonicznych  tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach:
17.00 – 19.00 –  (22) 614 16 49

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie skupia osoby z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, ich rodziny oraz profesjonalistów zaangażowanych w udzielanie im pomocy.

Inicjatorem i patronem Porozumienia jest Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Cele

Głównymi celami Porozumienia są:

 • wypracowanie i promowanie środowiskowego modelu wsparcia,
 • zapobieganie stygmatyzacji,
 • integracja środowisk zaangażowanych w udzielanie wsparcia osobom chorującym.

Porozumienie powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia reprezentacji środowisk zaangażowanych we wspieranie osób chorujących psychicznie. Inicjatorem, patronem i opiekunem przedsięwzięcia jest Wydział Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Porozumienie jest platformą dla współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin. W jego ramach możliwa będzie wymiana poglądów, doświadczeń i pomysłów na rozwiązywanie ważnych kwestii takich jak stygmatyzacja i stereotypowe traktowanie oraz skuteczne wspieranie osób chorujących psychicznie.

Celem Porozumienia jest również rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy o chorobach psychicznych, tak aby zapobiegać uprzedzeniom i dyskryminacji wobec społeczności, która jest wciąż postrzegana przez pryzmat niechętnych przekonań. Chcemy wspierać osoby chorujące w ich społecznościach lokalnych.

Z inicjatywą powstania Porozumienia wystąpiły liczne, aktywne od wielu lat warszawskie środowiska, zajmujące się długoterminowym wspieraniem osób chorujących w społecznościach lokalnych.

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST jest członkiem Porozumienia i aktywnie wspiera jego działania.

Więcej informacji na stronie czasnaporozumienie.pl.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej istnieje od 1997 roku i jest placówką dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowym celem działalności Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, zwiększenia samodzielności oraz podjęcia pracy zawodowej. Program rehabilitacji w WTZ POMOST obejmuje 30 uczestników. Zajęcia odbywają się 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji przygotowanym i modyfikowanym dla każdego uczestnika przez zespół terapeutyczny pracujący w naszym ośrodku. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost” pracuje w oparciu o model społeczności terapeutycznej. Dzięki codziennym, porannym zebraniom społeczności, w których biorą udział uczestnicy i personel Warsztatu, dokonuje się wspólny podział funkcji i zadań, uzgadniane są prawa i obowiązki oraz planowane są wspólne działania.

Pracownie i zajęcia

W WTZ POMOST działają następujące pracownie:

 • Pracownia rękodzieła artystycznego: zajęcia w pracowni są tematycznie zróżnicowane, co ma na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności a także sprawności manualnej. Tworzone są tu prace za pomocą różnorodnych technik, m.in. techniki decoupage. Wykonywane są proste prace krawieckie, hafty oraz biżuteria.
 • Pracownia gospodarstwa domowego: w ramach pracowni przeprowadzany jest trening wykonywania prostych czynności domowych i codziennego planowania budżetu. Pracownia przygotowuje dla uczestników WTZ przyjęcia okazjonalne (imieniny, święta, itp.). Uczestnicy poznają tu także zasady zdrowego, racjonalnego żywienia.
 • Pracownia ceramiczno-witrażowa: celem działalności pracowni jest rozwijanie wyobraźni, cierpliwości i precyzji. Uczestnicy tworzą w niej przedmioty sztuki użytkowej. Wykonywane są tu wszelkie prace ceramiczne, malowanie na szkle oraz witraże.
 • Pracownia komputerowa: w pracowni uczestnicy uczą się podstaw obsługi programów komputerowych oraz maszyn biurowych, takich jak np. bindownica, ksero, laminator. Redaguje się w niej gazetkę Warsztatu oraz wykonuje wszelkie prace biurowe wewnątrz warsztatowe.
 • Pracownia aktywizacji zawodowej: w zajęciach biorą udział osoby najbardziej zaawansowane w procesie rehabilitacji społecznej, które chcą w niedługim czasie rozpocząć aktywność zawodową. Uczestnicy zapoznają się z ofertami pracy, odwiedzają centra aktywizacji zawodowej, uczęszczają na praktyki i kursy. Uczą się pisać CV, listy motywacyjne, uzyskują informacje jak zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracownia aktywizacji zawodowej na bieżąco uaktualnia ogłoszenia o pracę zarówno te z „wolnego rynku pracy” jak i z Zakładów Pracy Chronionej. Współpracuje z Punktem Aktywizacji Zawodowej przy OPS-ie, z Urzędem Pracy oraz z innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się aktywizacją osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ponadto prowadzimy dodatkowe zajęcia takie jak:

 • Grupy wsparcia: cotygodniowe spotkania grupowe stwarzające możliwość do wymiany doświadczeń, ćwiczenia umiejętności dawania i udzielania wsparcia.
 • Indywidualne zajęcia z psychologiem: rozmowy indywidualne z psychologiem o charakterze wspierającym.
 • Relaksacje: czas odpoczynku przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczne: podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z różnymi technikami malarskimi i mają okazję tworzyć własne prace.
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe: tzw. „dzień sportu”, wyjścia na spacer, gra w siatkówkę lub, gdy pogoda nie dopisuje, gry planszowe i ping pong.
 • Trening aktywizacji zawodowej i społecznej: zajęcia grupowe poszerzające wiedzę i umiejętności związane przede wszystkim z podejmowaniem zatrudnienia i dobrym funkcjonowaniem w środowisku pracy.

Jeśli chcesz: nawiązać nowe znajomości, porozmawiać o swoich problemach, poszerzyć zainteresowania, rozwinąć umiejętności, uczestniczyć w wycieczkach i zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci znaleźć pracę – czekamy na Ciebie!

Nabór uczestników

Kogo zapraszamy do uczestnictwa?

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, mające mniej niż 55 lat i mieszkające na terenie Warszawy.

UWAGA!
Jeśli nie masz aktualnego orzeczenia – nic straconego! Możesz uczestniczyć w zajęciach WTZ POMOST jako gość, do czasu jego uzyskania.

Co zrobić, żeby do nas dołączyć?

Przede wszystkim zadzwonić i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas niej zobaczysz jak wygląda nasza placówka, dowiesz się jak pracujemy i jak spędzamy czas, a także dostaniesz kartę kwalifikacyjną i dokładne informacje co dalej.

Warsztat Terapii Zajęciowej
czynny: pon. – pt. godz. 8.00 – 16.00
ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49
e-mail: wtz@pomost.info.pl

Ośrodek Wsparcia

Ośrodek Wsparcia jest przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Placówka działa 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Oferta adresowana jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wychodzeniu z izolacji społecznej.

Ośrodek przeznaczony jest dla dorosłych mieszkańców m.st Warszawy, którzy są osobami z doświadczeniem choroby psychicznej i posiadają „zaświadczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby psychicznej i wskazaniach do udziału w aktywności w ośrodku wsparcia.”

Cele

Naszym celem jest:

 • Włączenie osób chorujących po kryzysie psychicznym do działań aktywizujących
 • Zapewnienie wsparcia społecznego
 • Objęcie programem rehabilitacji psychiatrycznej
 • Zapobieganie hospitalizacjom oraz skracanie czasu ich trwania
 • Poprawa jakości życia osób korzystających z Ośrodka oraz wspieranie w powrocie do aktywności lokalnej,
 • Wsparcie członków rodzin naszych uczestników,
 • Podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób chorujących psychicznie.

Szeroka oferta proponowanych zajęć umożliwia dostosowanie indywidualnego planu terapeutyczno-rehabilitacyjnego do potrzeb i zainteresowań każdego z uczestników.

Program

Proponujemy następujące formy wspierania i aktywności:

 • Uczestniczenie w społeczności terapeutycznej – nauka pracy w grupie na zasadach otwartej komunikacji i współodpowiedzialności za działalność ośrodka.
 • Sekcje zajęciowe m.in.:
  • sekcja komputerowa – poznanie podstawowych zasad obsługi komputera i Internetu;
  • sekcja gospodarstwa domowego – ćwiczenie samodzielnego przygotowywania posiłków, wdrażanie zasad zdrowego żywienia;
  • sekcje zajęć rozwijających aktywność i ekspresję twórczą:
   • zajęcia plastyczne – możliwości realizacji własnej ekspresji twórczej, nauka pracy w grupie, praca nad polepszeniem koncentracji i sprawności manualnych;
   • muzykoterapia – pomaga w rozładowaniu napięcia, relaksuje, pozwala uzyskać stan odprężenia psychicznego i rozluźnienia mięśniowego;
 • Zajęcia o charakterze terapeutycznym:
  • trening umiejętności społecznych – nauka i poprawa umiejętności w zakresie kontaktów międzyludzkich;
  • grupa wsparcia – dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności;
  • trening funkcji poznawczych – usprawnianie pamięci i koncentracji, wzbudzanie chęci do samodoskonalenia i zdobywania nowych umiejętności;
  • trening prozdrowotny – zachęca uczestników do podejmowania działań pomagających w utrzymaniu optymalnej kondycji psychicznej i fizycznej;
  • zajęcia edukacyjne – celem zajęć jest pobudzenie zainteresowań i wzmocnienie chęci samorozwoju;
  • warsztaty rozwoju osobistego – celem warsztatów jest zgłębianie zasobów indywidualnych i społecznych, refleksja nad potrzebami, możliwościami rozwoju uczestników;
  • trening relaksacyjny – pomaga w rozładowaniu napięcia, wzmacnia koncentrację uwagi, poprawia nastrój i samopoczucie uczestników;
 • Rozmowy indywidualne z psychologiem – opieka indywidualna uczestników, pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności, rozmowy wspierające, psychoedukacja;
 • Aktywizacja:
  • zajęcia integracyjne i wspólne wyjścia do instytucji kultury oraz wycieczki po Warszawie i po Mazowszu
 • Grupa wsparcia dla rodzin uczestników – raz w miesiącu grupowe spotkania dla bliskich naszych uczestników, w razie potrzeby możliwa jest konsultacja rodzinna.

Kontakt

Zapraszamy chętnych i prosimy o kontakt:

Telefoniczny – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
tel.: 22 403 65 11

Mailowy
ośrodek.wsparcia@pomost.info.pl

Osobiście – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
ul. Śreniawitów 4
03-188 Warszawa

Dojazd jest bardzo prosty – znajdujemy się „w kwadracie” Galerii Pólnocnej, Lidla, ul. Myśliborskiej i DH Tarchomin – autobusem – 152, 186,211, 314,509 i 518. Tramwajem – 2 i 17.

Zapraszamy

Projekt finansuje m. st. Warszawa

Klub „Promyk”

logo_warszawaKlub „PROMYK” umożliwia atrakcyjne spędzenie wolnego czasu w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. W Klubie istnieje możliwość m.in. wypicia kawy, herbaty, a przede wszystkim wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. Istnieje także możliwość porozmawiania z psychologiem lub terapeutą.

Dodatkowo organizowane są zajęcia integracyjne takie jak: wyjścia kulturalne (kina, teatry, muzea, wystawy), spacery i wycieczki, wspólne grillowanie, udział we wspólnych uroczystościach świątecznych (Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc, imieniny itp.).

Zajęcia w Klubie

W ramach Klubu organizowane są m.in.:

 • treningi funkcji poznawczych,
 • wieczorki taneczne, imprezy okolicznościowe (święta, imieniny),
 • trening kulinarny,
 • grupy wsparcia,
 • spotkania tematyczne dotyczące zainteresowań, hobby, wspólnych gier i zabaw logicznych,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy oraz wycieczki i spacery,
 • zajęć zaproponowanych przez Klubowiczów.

Serdecznie zapraszamy!

Klub „Promyk”
pon. – pt., godz. 16.00 – 20.00

ul. Wincentego 85
03-291 Warszawa
tel. 22 614 16 49