Mieszkanie chronione-treningowe

logo_warszawaMieszkanie chronione jest placówką treningową, wspierającą proces zdrowienia i umacniania osób po kryzysie psychicznym, stanowiące bazę dla uczestnictwa w innych programach aktywizujących, wspierających samodzielność lub podjęcie zatrudnienia. Okresowy pobyt w mieszkaniu chronionym-treningowym zapewnia osobom chorym warunki do readaptacjii rehabilitacji społecznej. W ramach mieszkania, poza zapewnieniem bezpiecznego miejsca do zamieszkania, oferowane jest również wsparcie terapeutyczne w formie pracy indywidualnej i grupowej, treningów, poradnictwa socjalnego i zawodowego. Powyższe cele programu są realizowane w sześcioosobowym mieszkaniu chronionym- treningowym, mieszczącym się w dzielnicy Ursynów w Warszawie.

W mieszkaniu mieszka jednorazowo do 6 osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie – mieszkańców m.st. Warszawy.

Program prowadzony w mieszkaniu chronionym-treningowym jest oparty na zasadach społeczności terapeutycznej. Każdy z mieszkańców uczestniczy w zajęciach rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz otrzymuje wsparcie psychospołeczne od zespołu terapeutycznego (psycholodzy, pracownik socjalny, doradca zawodowy).

Warunki

Warunki korzystania z mieszkania chronionego-treningowego można zestawić następująco:

  • rozpoznanie choroby psychicznej i korzystanie z opieki lekarza psychiatry, potwierdzone dokumentem z psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
  • systematyczne, samodzielne przyjmowanie leków zleconych przez lekarza psychiatrę,
  • bycie mieszkańcem m.st. Warszawy,
  • pozytywna kwalifikacja przez Zespół terapeutyczny do mieszkania,
  • otrzymanie decyzji administracyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącej przyjęcia i korzystania z Mieszkania Chronionego,
  • wyrażenie pisemnej akceptacji do udziału w działaniach wspierająco – aktywizujących,
  • wyrażenie pisemnej akceptacji Regulaminu Mieszkania Chronionego- Treningowego.
  • stały udział w przedpołudniowych programach środowiskowych (np. Warsztat Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wsparcia, i inne), lub podjęcie pracy.

Bliższych informacji udziela koordynator projektu – nr. telefonu 600 617 522.

ZAPRASZAMY !